arlet +420 721 367 270 info@arlet.cz
Načítání obsahu...

Projekční a technická kancelář

se zaměřením na projektování potrubí, pevnostní a hydraulické výpočty potrubních systémů.

Sestavení zadání

Technické řešení

Prostorový a datový model

Studie

Dokumentace

Autorský dozor

O nás

Firma Arlet Enginnering s.r.o. je firmou poskytující komplexní služby v oblasti projektování průmyslových celků. Specializuje na oblast papírenského průmyslu, chemického průmyslu a energetiky. Firma byla založena v roce 2006 autorizovaným inženýrem Jindřichem Arletem a navázala na jeho projekční činnost sahající do roku 1988.

Kolektiv čtyř kmenových kvalifikovaných, zkušených projektantů navazuje na dlouholetou tradici v oblastech projektování staveb, rekonstrukcí, modernizací, inženýrských činností a poradenských služeb.

Dosažené výsledky, zkušenosti, nabyté poznatky a využití moderních prostředků v projekční činnosti, mezi které se řadí 3D software, prostorový laserový scan a výpočtové programy, jsou zárukou kvalitně a rychle odvedené práce k plné spokojenosti a prospěchu zákazníka.

Služby

Firma nabízí veškeré činnosti v projekční oblasti od sestavení zadání, technického řešení, studie přes dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení, realizační dokumentaci, autorský dozor, až po dokumentaci skutečného provedení stavby. Dokumentaci Vám zpracujeme v českém, anglickém nebo německém jazyce.

Inženýring a projekty průmyslových provozů a potrubních systémů

Inženýring pro průmyslové provozy

 • Vytvoření koncepce.
 • Vedení projektu.
 • Vytvoření technologického schématu.
 • Dispoziční řešení.
 • Zhotovení 3D BIM modelu stavby, jako centrálního objektu pro návrh, realizaci a provozování stavby,.
 • Sestavení zadání pro spolupracující profese.
 • Vypracování dokumentace pro územní řízení.
 • Vypracování dokumentace pro stavební povolení.
 • Zpracování technické a výrobní dokumentace.
 • Autorský dozor během realizace stavby.

Inženýring pro průmyslové potrubní systémy

 • Návrh potrubního systému
 • Stanovení materiálu potrubí s ohledem na provozní tekutinu
 • Stanovení dimenze potrubí s ohledem na požadovaný průtok
 • Stanovení tloušťky stěny potrubí s ohledem na provozní teplotu a tlak potrubí
 • Klasifikace potrubí
 • Dispoziční řešení
 • 3D model potrubního řešení
 • Izometrické výkresy
 • Detailní výkresy speciálních potrubních dílů a sekundárních podpěr
 • Specifikace materiálů
 • Projekt potrubí Vám zpracujeme pro potrubí ocelové, laminátové a plastové.

Zaměření stávajících objektů - laserové skenování

Provedeme zaměření objektu pomocí pravidelného rastru bodů nasnímaných laserovým skenerem. Výsledkem měření je mračno bodů, které lze zpracovat do formy 3D objektů a ploch nebo ho prezentovat v běžných CAD formátech a použít k návrhu nových zařízení a ke kontrole kolizí mezi nově navrženými a stávajícími objekty prezentovanými mračnem bodů.

Technické výpočty

Nabízíme následující typy výpočtů:

Pevnostní výpočty potrubních systémů

 • Za pomoci počítačových programů provádíme pevnostní analýzy potrubních systémů včetně návrhů uložení.
 • Analýzy provádíme pro široké spektrum provozních podmínek a materiálů.

Hydraulické výpočty potrubních systému

 • Za pomoci počítačových programů provádíme hydraulické analýzy potrubních systémů.
 • Hydraulická analýza v tlakových potrubních sítích je využívána ke stanovení základních hydraulických veličin průtok, rychlost, tlaková ztráta a k posouzení navržených rozměrů potrubí v jednotlivých prvcích sítě.

Náš tým pojí vysoká kvalita a dlouholetá zkušenost.

Softwarové vybavení

CAD programy

Projekční práce a návrhy provádíme výhradně v prostorovém 3D modelu. V modelu komponujeme všechny dostupné elektronické podklady, rastrové naskenované - archívní výkresy, mračna bodů z laserového skenování stavby, CAD výkresy, dostupné 3D modely. Vytvořený komplexní datový model obsahuje všechny data pro následné vytvoření výkresové dokumentace. Našim zákazníkům poskytujeme 3D model včetně dat.

CAD, MicroStation, Bentley®

MicroStation je komplexní platforma pro projektování a 3D modelování. Podporuje práci s daty různých formátů.

SmartPlantIsometric, Intergraph®

SmartPlantIsometric je aplikace pro generování potrubních izometrii z 3D modelu.

Scene, FARO

Software je určen pro zpracování laserem naskenovaných dat a jejich převedení do formátů vhodných pro CAD aplikace.

Výpočtové programy

ROHR2, SIGMA Ingenieurgesellschaft

Software pro statickou a dynamickou analýzu komplexních potrubních systému a podpěrných ocelových konstrukcí dle EN 13 480.

PIPE-FLO® Professional, Engineered Software, Inc.

Software pro hydraulickou analýzu potrubních systémů včetně analýzy dopravy vodolátky v papírenském průmyslu.

Reference